திருமணமாகவில்லை என்பதற்கான சான்றிதழ் விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? | Unmarried Certificate Apply Online in Tamilnadu?

திருமணமாகவில்லை என்பதற்கான சான்றிதழ் விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? | Unmarried Certificate Apply Online in Tamilnadu?

ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு மேல் திருமணம் ஆகவில்லை என்றாலும் அல்லது திருமணம் செய்ய விருப்பம் இல்லை ...

Read More
சிறு குறு விவசாயி சான்றிதழ் விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி ? | Small Marginal Farmer Certificate Apply Online?

சிறு குறு விவசாயி சான்றிதழ் விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி ? | Small Marginal Farmer Certificate Apply Online?

விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களைப் செயல்முறைப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஒன்று சிறு குறு விவசாயி ...

Read More